ازدواج پایدار و صحیح با شناخت شخصیت همسر

مراحل انتخاب درست برای ازدواج پایدار

ازدواج بزرگ‌ ترین و مهمترین فصل کتاب زندگی انسان است. در آن دو فرد با پیوند مشترک ضمن حفظ استقلال خود، در به تکامل رسیدن یکدیگر کمک می ‌کنند. شناخت کافی در انتخاب درست، ریسک یک ازدواج ناموفق را کاهش می دهد.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست