خشم و روش های مقابله با خشم

خشم و روش های مقابله – شخصیت خشن و رسیدن به تسلط بر اعصاب

امروزه اضطراب و استرس در محیط های مختلف باعث ایجاد حس خشم و عصبانیت میشود. این حس خشم اگر کنترل نشود صدمات روانی و گاهاً صدمات فیزیکی را به همراه خواهد داشت. حال برای مدیریت رفتار هنگام عصبانیت چه باید کرد؟ برای آگاهی از راه های مختلف کنترل خشم به سایت ما مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست