خودکشی

خودکشی و علائم هشدار دهنده آن، علل، روش های پیشگیری و درمان

خودکشی رفتار پیچیده ای است که در برگیرنده رفتار و فکر خودکشی تا اقدام به خودکشی می باشد. چه علائمی می گوید که شما یا دیگری در فکر خودکشی هستید؟ چرا کودکان و دانشجویان دست به خودکشی می زنند؟ عوامل علیتی خودکشی، راهکار های پیشگیری و نحوه ی رفتار های اطرافیان پس از خودکشی را در اینجا خواهید خواند.

ادامه مطلب

jknhojklnoikjpoijopjoijoij

فهرست